Board Of Director 理事會名單

President 會長 – Kalen Liang

Vice-President 副會長 – Eric Wen

Secretary 秘書 – Jie Chen

Treasure 財務 – Roy Wu

Registrar 註冊 – Ricky Zhen

 

Board Members 理事

Amanda Lu

Bernice Kwong

Candie Yang

David Wang

Feng Shi

Fiona Yang

Hong Shi

Rick Hung

Terri Long

Vicki Liu

Yiyan Cai