Board Of Directors

2023-2024 Board Member List

 

President – Ricky Zhen

Vice-President – Kalen Liang

Secretary – Fiona Yang

Treasurer – Jie Chen 

Registrar – Amanda Lu

 

Board Members

Roy Wu
Candie Yang
David Wang
Eric Wen
Feng Shi
Hong Shi
Suzy Zhao
Joyce Wang
Renee Liu
Annie Wu
Terri Long
Vicki Liu
Yiyan Cai

Honorary Board Member

Bernice Kwong