Board Of Directors

President – Kalen Liang

Vice-President – Eric Wen

Secretary – Jie Chen

Treasurer – Roy Wu

Registrar – Ricky Zhen

Board Members

Amanda Lu

Bernice Kwong

Candie Yang

David Wang

Feng Shi

Fiona Yang

Hong Shi

Rick Hung

Terri Long

Vicki Liu

Yiyan Cai